dimarts, 30 de març de 2010

Dona i disCAPACITAT

La desigualtat a causa del gènere continua essent una de les discriminacions més injustes, especialment en les persones amb discapacitat. Les dones d’aquest col·lectiu pateixen una doble discriminació que les fa encara més vulnerable en el seu entorn social i laboral.

Segons les darreres estimacions fetes des d'AFEM (Associació FEAPS per l’Ocupació de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual), a Espanya viuen aproximadament 92.000 dones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual .D’elles, 20.000 disposen de la preparació suficient per a la seva incorporació al món laboral, malgrat tant sols 6.000 d’elles es troben ocupades actualment. Això ens dona una taxa d’atur del 60% per aquest col·lectiu.

Aquestes xifres ens demostren que encara queda un llarg camí per recórrer en matèria d’igualtat. L’enquesta sobre Discapacitats, Autonomia Personal i Situacions de la Dependència (EDAD 2008), realitzada pel INE, ens ofereix dades alliçonadores. La taxa d’activitat de les dones amb discapacitat encara és menors que la corresponent als homes, especialment en les dones que viuen en àmbits rurals. Aquesta diferència s’incrementa en el moment que s'aplica al col·lectiu de dones amb discapacitat intel·lectual.

Malgrat aquesta situació, la bona noticia és que cada vegada son més les dones amb discapacitat que busquen una feina i la troben. En referència a aquest punt, les dades semblen indicar que, en l’àmbit del treball protegit i especialment en els Centres Especials de Treball (CET’s), és més favorable a l’ocupació igualitària entre homes i dones. Un 40% dels treballadors en els CET’s són dones davant del 15% de dones en les empreses ordinàries.

Les principals causes d’aquestes diferències la trobarem en els nivells formatius. Segons dades del INE, aproximadament el 62% de les dones amb discapacitat intel·lectual no han finalitzat els seus estudis primaris. En el cas del homes, aquest percentatge es redueix al 42%. En relació a la formació professional, una de cada tres persones que la segueixen, són dones amb discapacitat intel·lectual.

Ara bé, no totes les dades son negatives. En aquets sentit cal assenyalar que les dones amb discapacitat intel·lectual estan, de mica en mica, conquerint i ampliant la seva presencia en l’àmbit laboral. Prova d’aquesta afirmació es el fet de que són cada vegada menys les dones que esmenten la seva discapacitat com un element incapacitant a l’hora de treballar.

dimecres, 24 de març de 2010

Brotes verdes en el empleo de la DisCAPACIDAD

En España viven cerca de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, bien sea, física, intelectual, enfermedad mental, sensorial, u orgánica. Es decir un 9% de la población. Su impacto familiar (primer grado de consanguinidad) es de 13,5 millones de personas.

Pues bien, la contratación de personas con discapacidad aumentó un 9,4% en enero de 2010, en comparación con el mismo mes de 2009, según datos del Observatorio de la Discapacidad. En el primer mes del año se registraron un total de 4.226 contratos a personas con discapacidad, 364 más que en el mismo periodo de 2009 en el que se formalizaron 3.862 contratos.

Buenos datos, pero seguro que insuficientes si tenemos en cuenta que la tasa de paro a finales del pasado año se acercaba para el conjunto de la discapacidad al 40%, el doble aproximadamente a la que padece el resto de la población desempleada.

Una cuarta parte de ellos (1.068) fueron contratos indefinidos, mientras que el resto (3.158) tenían duración determinada, ya fuera por ser temporales, de sustitución, de prácticas o de formación. En concreto más de la mitad (571) lo fueron para trabajadores con discapacidad. Del resto, 100 fueron contratos ordinarios, 156 de fomento de la contratación indefinida (indemnización por despido de 33 días por año trabajado) y 241 fueron conversiones de contratos temporales en fijos.

En el caso de los contratos con duración determinada, la mayoría (1.090) fueron temporales para personas con discapacidad, seguidos de los de obra o servicio (790), de los de interinidad (634) y de los eventuales (590).

La cifra total de contratos temporales aumentó en 374, lo que representa un 13,4% más que en enero del año pasado. El mayor aumento fue el de los contratos temporales para personas con discapacidad, que crecieron un 20,3%.

Del total de nuevos empleados con un contrato indefinido para personas con discapacidad, el 60,6% fueron hombres y el 39,4% mujeres.

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, Cataluña fue donde se registraron un mayor número de estos contratos, con 101 (el 17,7% del total), seguida de Madrid, con 81, y de Andalucía, con 70.

Por edades, el 7,7% de estos contratos se firmaron con trabajadores menores de 25 años, el 59,2% entre 25 y 44 años, y el 33,1% más de 45 años.

Asimismo, el 70,6% de estos contratos para personas con discapacidad fueron a jornada completa, el 25,6% a tiempo parcial, y el 3,8% con horario fijo discontinuo.

Dos de cada tres nuevos ocupados con uno de estos contratos (el 67,9%) cuenta con estudios de educación general, mientras que el 2,8% es técnico profesional superior, el 3,5% tiene estudios de primer ciclo, y el 6,3% de segundo ciclo.

Finalmente reseñar que en cuanto a la contratación a través de los Centros Especiales de Empleo (CEE), en el pasado enero se registraron 2.645 contratos, un 18,3% más que en el mismo mes de 2009 (2.236).

El número de contratos indefinidos a través de estos centros aumentó un 17,9%, mientras que los temporales crecieron un 18,3%. Se calcula que en España trabajan 50.000 personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, de los que 11.000 (22%) se encuentran en Catalunya.